หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
 
วุฒิสภา ติดตามงานด้านเกษตรตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทย เพื่อผลักดันไปสู่ Soft Power โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการท่องเที่ยวแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดําเนิน” โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะเชื่อมโยง 4 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม ไปต่อที่ชุมชนบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ฟังเรื่องราวกําเนิดมหาดเล็กนอกพระราชวัง ตามด้วยชุมชนที่ 3 วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ําเหล่าตั๊กลัก และปิดท้ายชุมชนที่ 4 วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรแม่ทองหยิบ โดยจะมีชาวบ้านในพื้นเป็นนักสื่อความหมาย พาเที่ยวพร้อมบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ

โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในครั้งนี้ เพื่อผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถีไทยของอำเภอดำเนินสะดวก เพื่อยกระดับไปสู่การเป็น Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้มีการพัฒนาคู คลอง ที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตรผสมผสาน และประวัติศาสตร์ โดยเลือกคลองดำเนินสะดวกเป็นต้นแบบ ภายใต้การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก" ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในเส้นทางเดินเรือ 4 จุด ประกอบด้วย วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และสวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่มีความสนใจในการทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการทำอาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และชุมชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นที่น่าพอใจ และนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำต้นแบบการท่องเที่ยว วิถีคลองดำเนินสะดวกแห่งนี้ ไปต่อยอดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อื่นฯ ของจังหวัดราชบุรี

อ่านให้คุณฟัง
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com